Đảng bộ Trường ĐHTL

Hỏi đáp về bầu cử cấp ủy và Đại hội Đảng các cấp.

Đăng ngày: 15-11-2011 Số lượt xem: 13264

Hỏi đáp về Bầu cử cấp ủy và Đại hội Đảng các cấp.

Câu 1: Quy trình bầu Bí thư và phó Bí thư trong Đại hội chi bộ như thế nào? Phải đề cử Bí thư hay phó Bí thư trong số chi ủy viên để bầu cử đẻ cả danh sách chi ủy đẻ bầu bí thư, phó bí thư?

Trả lời:

Sau khi bầu xong chi ủy, chi bộ tiến hành bầu bí thư, phó bí thư trong số các chi ủy viên.

Khi bầu các chức danh trên theo quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng đều phải thực hiện việc ứng cử, đề cử  người sẽ bầu làm bí thư hoặc phó bí thư, sau đó mới tiến hành bầu cử. Nếu cứ để cả danh sách ban chi ủy để bầu cử bí thư và phó bí thư thì không đúng  với quy định tại điều  24 Quy chế bầu cử trong Đảng về trình tự  và thủ tục bầu bí thư, phó bí thư cấp ủy. Quy chế quy định “Bầu bí thư trước, bầu phó bí thư sau”. Do vậy, chi bộ bầu ban chi ủy trước, sau đó bầu bí thư rồi bầu phó bí thư trong số các chi ủy viên của chi bộ.

Câu 2: Một chi bộ có 11 Đảng viên chính thức, ngày đại hội có 3 Đảng viên vắng có lý do. Vậy số Đảng viên được triệu tập của Đại hội chi bộ là 8 hay 11? Khi bầu chi ủy một đồng chí đạt 5 phiếu có trúng cử hay không?

Trả lời:

Chi bộ có 11 Đảng viên chính thức là tổng số Đảng viên cần phải triệu tập đến Đại hội. Số Đảng viên vắng mặt có lý do hay không có lý do đều phải tính vào số Đảng viên được triệu tập.

Do vậy, trong bầu cử cấp ủy, người trúng cử phải đạt phải đạt trên một nửa số phiếu tín nhiệm của tổng số Đảng viên được triệu tập. Đồng chí nào chỉ đạt 5 phiếu là chưa đạt trên một nửa số phiếu tín nhiệm của Đại hội thì không trúng cử cấp ủy.

Câu 3: Khi chi bộ tổ chức Đại hội, bầu xong chi ủy, bí thư, phó bí thư, mọi người ra về hết, ba đồng chí chi ủy cũ ở lại tự kiểm tra lại phiếu bầu, vì 1 đồng chí nghi ngờ kết quả bầu cử. Làm như vậy có đúng nguyên tắc không? Cấp nào mới đủ thẩm quyền kiểm tra phiếu bầu cử?

Trả lời:

Điểm 32 quy chế bầu cử trong Đảng đã ghi: “Phiếu bầu cử được ban kiểm phiếu niêm phong và chuyển cho ban tổ chức của cấp ủy cùng cấp (chuyển cho chi ủy nếu bầu cử trong chi bộ ) để lưu trữ trong thời hạn 6 tháng. Trong thời gian này, nếu không có quyết định của ban thường vụ cấp ủy ( chi ủy), không ai được tự ý mở niêm phong. Qua 6 tháng nếu không có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử, ban thường vụ cấp ủy cho hủy số phiếu đó”

Tại điều 30 quy chế bầu cử trong Đảng cũng quy định: “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội, nếu có đơn, thư khiếu nại về bầu cử, thì ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét.

Nếu phát hiện thấy sự vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì cấp ủy cấp trên có quyền bãi bỏ kết quả bầu cử của Đại hội, hoặc của Hội nghị cấp ủy cấp dưới, chỉ đạo Đại hội (Hội nghị) tiến hành bầu lại; trường hợp cá nhân đã được bầu vào cấp ủy cấp dưới nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, cấp ủy cấp trên có quyền không chuẩn y công nhận cấp ủy viên đó.”

Theo quy định trên, sau đại hội, ban kiểm phiếu hoặc tổ kiểm phiếu phải niêm phong bầu phiếu bầu cử. Ở chi bộ sau khi niêm phong phiếu bầu, tổ kiểm phiếu nộp cho chi ủy mới để chi ủy lưu giữ. Nếu có khiếu nại về bầu cử thì ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên thực hiện kiểm tra lại và báo cáo cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Như vậy, trường hợp nêu trong câu hỏi đã thực hiện không đúng quy chế bầu cử trong Đảng.

Câu 4: Cách tổ chức thông qua Đại hội của chi bộ như thế nào?

Trả lời:

Thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ là nội dung rất quan trọng thường được tiến hành trước khi bế mạc Đại hội. Đây là khâu thể hiện đậm nét nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng nói chung, trong Đại hội chi bộ nói riêng, là sự thể hiện ý chí, quyết tâm của Đại hội đối với những mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của chi bộ.

Để thông qua nghị quyết Đại hội chi bộ, Đoàn chủ tịch, chủ tịch Đại hội đề nghị thư ký Đại hội trình bày nghị quyết của Đại hội. Sau đó đoàn chủ tịch điều hành Đại hội biểu quyết. Khi biểu quyết, các Đảng viên của chi bộ dự Đại hội biểu quyết bằng thẻ Đảng viên. Có hai hình thức biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội của chi bộ, đó là: thông qua từng phần và thông qua toàn văn dự thảo nghị quyết.

Câu 5: Ngay sau Đại hội chi bộ, chi ủy khóa mới cần làm những việc gì?

Trả lời:

Ngay sau khi Đại hội chi bộ, chi ủy khóa mới hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả đại hội lên cấp ủy cấp trên, gồm:

+ Biên bản Đại hội, có chữ ký của thư ký Đại hội và người thay mặt đoàn chủ tịch, có đóng dấu treo của chi ủy ( đối với chi bộ cơ sở).

+ Danh sách trích ngang ban chi ủy có chữ ký của người thay mặt đoàn chủ tịch và đánh dấu treo của chi ủy (đối với chi bộ cơ sở )

+ Danh sách trích ngang đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có)

+ Xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của Ban chi ủy khóa mới, phân công nhiệm vụ các ủy viên ban chi ủy.

+ Ban chi ủy lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Câu 6: Một Đảng viên chính thức bị chi bộ thi hành kỷ luật khiển trách, đến ngày Đại hội chi bộ chưa quá 1 năm có được bầu vào chi ủy không?

Trả lời:

Điểm 3, điều 40 điều lệ Đảng khóa X quy định: “ Đảng viên bị kỷ luật cách chức, trong vòng 1 năm, kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các chức vụ và cao hơn”. Đảng viên bị chi bộ kỷ luật với hình thức khiển trách không áp dụng quy định này.

Việc đại hội chi bộ bầu 1 Đảng viên bị hình thức kỷ luật khiển trách vào chi ủy là không vi phạm quy định của điều lệ Đảng. Tuy nhiên, điều quan trọng là đồng chí đó phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của cấp ủy viên và có đủ tín nhiệm theo quy định tại điểm 1, điều 12 điều lệ Đảng khóa X.

Câu 7: Chi bộ có trên 9 Đảng viên chính thức, Đại hội chi bộ bầu chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí cao phiếu nhất là Bí thư chi bộ, 2 đồng chí còn lại là chi ủy viên, không có phó bí thư. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Điểm 4 điều 24 điều lệ Đảng khóa X quy định: “Chi bộ có dưới 9 Đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần bầu phó bí thư. Chi bộ có 9 Đảng viên chính thức trở lên, bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư chi bộ trong số chi ủy viên”

Căn cứ quy định trên, trường hợp chi bộ đồng chí có trên 9 Đảng viên chính thức, chi bộ bầu chi ủy, sau đó bầu bí thư và bầu phó bí thư trong số chi ủy viên mới đúng quy định của điều lệ Đảng.

Câu 8: Chi bộ có 5 Đảng viên, trong Đại hội có phải làm đủ thủ tục khai mạc, bế mạc, chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca không?

Trả lời:

Điểm 3 (13.1) c, d hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể về trang trí Đại hội; nội dung các bước tiến hành Đại hội theo nguyên tắc, thủ tục của Đảng. Bất kỳ chi bộ nào, dù ít hay nhiều Đảng viên, khi tiến hành đại hội đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn trên, nhất là các nguyên tắc, thủ tục về chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca, khai mạc, bế mạc Đại hội, thảo luận và thông qua văn kiện bầu cử cấp ủy và bầu Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (nếu có).

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore