Tuyển sinh 2011

THÔNG BÁO_Về xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2011

Chuyên mục: Tuyển sinh 2011
Đăng ngày: 16-08-2011 Số lượt xem: 8090

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    682     TB/ĐHTL

Hà Nội, ngày  09  tháng 08 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2011

 

Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 vào trình độ Cao đẳng chính quy ngành Kỹ thuật công trình như sau:

1.    Điểm sàn nhận hồ sơ và địa điểm đào tạo

Mã Trường/ Cơ sở

Mã ngành

Điểm nhận hồ sơ

Chỉ tiêu NV2

Tại Hà Nội (TLA)

C65

10.0

100

Tại TT ĐH2 (TLS) – Ninh Thuận

C65

10.0

150

2.    Thời gian đăng ký Nguyện vọng 2

Nhà trường nhận Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2011 - Số 1 đăng ký nguyện vọng 2 (bản chính có dấu đỏ) trước ngày 15 tháng 9 năm 2011 gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo ĐH&SĐH - Trường Đại học Thuỷ lợi, 175 Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội.

3.     Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng.

Thông tin về tuyển sinh của Nhà trường có thể xem trên trang Web của Nhà trường: www.wru.edu.vn

Trường Đại học Thuỷ lợi trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- BGH (để b/c);

- Lưu VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim

Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore