Tin dành cho sinh viên

Thông báo triển khai tốt nghiệp cho sinh viên K49 – hệ Đại học chính quy năm học 2010 – 2011

Chuyên mục: Tin dành cho sinh viên
Đăng ngày: 13-01-2011 Số lượt xem: 3205

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

Số: 21/TB-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Triển khai tốt nghiệp cho sinh viên K49 – hệ Đại học chính quy

năm học 2010 – 2011

 

Căn cứ thực tế tình hình triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2010 – 2011 của Trường;

Nhà trường thông báo triển khai tốt nghiệp cho sinh viên K49, hệ đại học chính quy trong năm học 2010 – 2011 như sau:

1. Kế hoạch thực hiện:

Nội dung

Kế hoạch cũ

Kế hoạch điều chỉnh mới

Số tuần

Thời gian

Số tuần

Thời gian

Thi học kỳ II năm học 2010 - 2011

2

14/2/2011 – 26/2/2011

2

14/2/2011 – 26/2/2011

Thi lại học kỳ II năm học 2010 - 2011

0

Không có

1

14/3/2011 – 20/3/2011

Thời gian làm

đồ án tốt nghiệp

10

28/2/2011 – 06/5/2011

14

04/4/2011 – 08/7/2011

Chấm và bảo vệ đồ án

3

09/5/2011 – 27/5/2011

3

01/8/2011 – 19/8/2011

Lễ tốt nghiệp và

làm thủ tục ra trường

2

06/6/2011 – 17/6/2011

2

05/9/2011 – 20/9/2011

 

2.       Điều kiện xét giao ĐATN:

            Tính đến thời điểm giao đề tài ĐATN cho sinh viên K49 (ngày 31/3/2011), sinh viên K49 sẽ được giao đề tài ĐATN nếu đảm bảo các điều kiện sau

     - Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

     - Sinh viên chỉ còn tối đa là 6 tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Chính trị cuối khóa, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học văn bằng hai).

3.       Đăng ký môn học tự chọn để xét giao ĐATN và tính điểm tốt nghiệp:

- Từ ngày 17/01/2011 đến ngày 25/02/2011: Lớp trưởng các lớp triển khai đến SV trong lớp đăng ký môn học tự chọn tính điểm và xin ý kiến của Khoa chủ quản (theo mẫu gửi kèm)

- Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 04/3/2011: Lớp trưởng các lớp nộp bản đăng ký môn học tự chọn tính điểm về phòng trực tiếp sinh viên (Phòng CTCT & Quản lý sinh viên)

      4. Điều kiện tốt nghiệp & xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên K49: Thực hiện theo điều 27 và 28 trong hướng dẫn thực hiện Quy chế 43 tại quyết định số 997 QĐ-ĐHTL ngày 16/8/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi.

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, ĐTN, HSV;

- TTrGD, Các khoa, P3, CS2, ĐH2;

- Các lớp K49;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.  TRỊNH MINH THỤ

Mẫu đăng ký môn tự chọn của K49: Download
Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore