Chỉ thị-Quyết định-Công văn

Quy định về sử dụng và đóng tiền điện, nước sạch đối với các hoạt động dịch vụ kinh doanh tại Trường Đại học Thuỷ lợi

Đăng ngày: 29-03-2010 Số lượt xem: 2645

 BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

          Số : 264/QĐ-ĐHTL                              Hà nội, ngày 24  tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 Về việc ban hành Quy định về sử dụng và đóng tiền điện, nước sạch

đối với các hoạt động dịch vụ kinh doanh tại Trường Đại học Thuỷ lợi

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

 

            - Căn cứ Quyết định số 351 QĐ/ TC ngày 28/04/1964 của Bộ Thuỷ Lợi nay là Bộ Nông Nghiệp & PTNT quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thuỷ Lợi;

            - Căn cứ Quyết định số 1249/BNN-TCCB ngày 29/04/2009 của Bộ Nông Nghiệp & PTNT về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ Lợi;

            - Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về giá sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

            - Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường;

- Căn cứ Thông tư của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2010 và Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010;

            - Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ, phòng Quản trị;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1 : Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “ Quy định về sử dụng và đóng tiền điện, nước sạch đối với các hoạt động dịch vụ kinh doanh tại Trường Đại học Thuỷ lợi “;

            Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/3/2010. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ;

            Điều 3 : Các ông/ bà Trưởng phòng Quản trị, Tài vụ, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                     KT.HIỆU TRƯỞNG      

Nơi nhận:                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3.

- ĐU, HĐT, BGH (để b/c).

- Đơn vị, cá nhân kinh doanh.                                                                  (đã ký)

- Website trường ĐHTL.

- Lưu VT, QT, TV.                                                                   GS. TS. Phạm Ngọc Quý 

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG VÀ ĐÓNG TIỀN ĐIỆN, NƯỚC SẠCH

ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

( Kèm theo Quyết định số 264/QĐ-ĐHTL ngày 24  tháng 3 năm 2010)

 

 

            I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN, NƯỚC SẠCH .

            1. Nguồn điện sử dụng: Được Nhà trường ký hợp đồng mua bán điện với Điện lực Đống Đa theo quy định điện sử dụng mục đích kinh doanh và trực tiếp quản lý;

2. Nước sạch: Được Nhà trường ký hợp đồng mua nước sạch với Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa cung cấp và trực tiếp quản lý;

            3. Đơn giá sử dụng điện, nước sạch: Nhà trường căn cứ Thông tư, Quyết định, văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước để áp dụng đơn giá theo đúng quy định:

- Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24/02/2010 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2010;

Đơn giá điện sử dụng cho mục đích kinh doanh: 2.400đồng/kWh (Đã có thuế).

- Quyết định số 119/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bán nước sạch sinh hoạt và Quyết định số 120/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch không dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2010;

Đơn giá nước sử dụng cho các đơn vị sự nghiệp: 5.700đồng/m3(Đã có thuế).

Khi Nhà nước ban hành các Thông tư, Quyết định, văn bản hướng dẫn thay đổi hoặc điều chỉnh về giá bán điện, giá nước sạch thay thế các văn bản đã ban hành ở trên, Nhà trường sẽ có thông báo điều chỉnh.

            4. Tất cả tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh sử dụng điện, nước sạch phải có trách nhiệm đóng tiền khi sử dụng điện, nước sạch theo quy định của nhà trường được tính qua chỉ số đồng hồ đo đếm lượng điện, lượng nước tiêu thụ được lắp đặt tại địa điểm kinh doanh. Phải có ý thức quản lý, giữ gìn các thiết bị điện, nước và không để lãng phí, thất thoát trong khi sử dụng điện, nước sạch. Nếu thấy có hư hỏng phải báo ngay cho phòng Quản trị - trường Đại học Thuỷ lợi để giải quyết;

            5. Thời gian đóng tiền sử dụng điện, nước sạch theo mức quy định : Vào ngày cuối tháng phòng Quản trị nhà trường sẽ thực hiện đọc đồng hồ đo điện, đo nước sạch và căn cứ lượng điện, lượng nước sạch đã sử dụng để tính tiền. Phòng Quản trị sẽ gửi phiếu báo đến tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh và đề nghị phải nộp đầy đủ tiền điện, tiền nước sạch đã sử dụng trong tháng cho phòng Tài vụ nhà trường vào thời gian ngày 01 đến ngày 05 tháng sau;

             6. Hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh trong nhà trường vi phạm quy định:

            - Tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh sử dụng điện, nước sạch của nhà trường không được tự ý đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, nước sạch; không tự ý dịch chuyển vị trí lắp đặt đồng hồ đo điện, đo nước sạch và không được tự ý cung cấp điện, nước sạch cho các đối tượng kinh doanh khác.

            - Tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh cậy phá, đập vỡ, làm hư hỏng, cháy chập điện; làm sai lệch thiết bị đo; làm mất mát đồng hồ đo điện, đo nước sạch phòng Quản trị sẽ lập biên bản gửi nhà trường xử lý đồng thời phải bồi thường với số tiền gấp 5 lần giá trị tài sản bị hư hỏng; Ngoài ra tập thể, cá nhân vi phạm sẽ xử lý theo quy định của nhà trường;

            - Tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh vi phạm hoặc thông đồng bao che cho ngư­ời vi phạm quy định; Gây gổ, chống đối, xâm hại cán bộ nhân viên khi làm nhiệm vụ thì tuỳ theo từng trư­ờng hợp cụ thể sẽ bị xử lý theo quy định Nhà nước;

 

            II. CÁC QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG.

1. Phòng Quản trị:

- Có trách nhiệm nhắc nhở tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh trong nhà trường thực hiện đúng theo quy định về sử dụng điện, nước sạch do nhà trường ban hành. Kiểm tra thường xuyên tình hình sử dụng điện, nước sạch và sử dụng hệ thống điện, nước đã lắp đặt tại địa điểm kinh doanh. Thực hiện sửa chữa thay thế kịp thời các thiết bị điện, nước bị hư hỏng, không đảm bảo chất lượng.

- Lập biên bản và báo cáo nhà trường các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng điện, nước sạch đối với tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh tại nhà trường.

- Phân công nhân viên của đơn vị phối hợp cùng phòng Tài vụ hàng tháng vào ngày cuối tháng thực hiện đọc chỉ số đồng hồ đo điện, đo nước sạch tại các địa điểm cho thuê kinh doanh.

2. Phòng Tài vụ:

- Phân công nhân viên của đơn vị phối hợp cùng phòng Quản trị hàng tháng vào ngày cuối tháng thực hiện đọc chỉ số đồng hồ đo điện, đo nước sạch tại các địa điểm cho thuê kinh doanh.

- Đôn đốc tập thể, cá nhân hoạt động dịch vụ kinh doanh tại nhà trường nộp tiền và trực tiếp thu tiền sử dụng điện, nước sạch theo số liệu thông báo của phòng Quản trị.
Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore