Chỉ thị-Quyết định-Công văn

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá

Đăng ngày: 13-03-2007 Số lượt xem: 2054

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     154 /QĐ-ĐHTL-TCCB

Hà Nội, ngày  08  tháng 3 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 351QĐ/TL ngày 28/4/1964 của Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quy định nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/12/2004 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng các trường đại học và Quyết định số 27/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/06/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT;

Căn cứ hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học tại công văn số 1929/BGDĐT-KT&KĐ ngày 16/03/2005 của Bộ GD&ĐT; công văn số 10913/BGDĐT-KT&KĐ ngày 29/09/2006 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm định chất lượng các trường đại học đến năm 2010 và công văn số 1318/BGDĐT-KT&KĐ ngày 09/02/2007 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai kiểm định chất lượng 22 trường đại học năm 2007;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH


      Điều 1
. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá Trường Đại học Thủy lợi gồm các ông, bà (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng Tự đánh giá có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

              Hội đồng tự  giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng các phòng Hành chính tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Khảo thí và Kiểm định chất lượng, các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Cục KT&KĐCLGD (để b/c)

(đã ký)

- Như điều 3;

 

- Lưu VT, TCCB.

 

 

              GS.TS Đào Xuân Học

 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG ĐHTL

(Kèm theo Quyết định số    154 /QĐ-ĐHTL-TCCB ngày   08/ 3 / 2007 của     

       Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Ông Đào Xuân Học

GS.TS, Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Ông Phạm Ngọc Quý

GS.TS, Phó Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch TT

3

Ông Dương Thanh Lượng

PGS.TS, Chủ tịch Hội đồng Trường

Phó Chủ tịch HĐ

4

Ông Phạm Xuân Trung

GV.ThS, Trưởng Phòng KT & KĐCL

Ủy viên TT

5

Ông Lê Đình Thành

PGS.TS, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên HĐ

6

Ông Vũ Thanh Te

PGS.TS, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên HĐ

7

Ông Nguyễn Quang Kim

PGS.TS, Phó Hiệu trưởng

Ủy viên HĐ

8

Ông Trần Vũ Hợp

GVC.ThS, Trưởng Phòng TCCB

Ủy viên HĐ

9

Ông Trịnh Minh Thụ

GV.TS, Trưởng Phòng ĐT ĐH&SĐH

Ủy viên HĐ

10

Ông Hoàng Thái Đại

GV.TS, Trưởng Phòng KH công nghệ

Ủy viên HĐ

11

Ông Dương Văn Bá

GV.ThS, Trưởng Phòng CTCT&QLSV

Ủy viên HĐ

12

Ông Nguyễn Đăng Thịnh

GV.KS, Q. Trưởng Phòng HCTH

Ủy viên HĐ

13

Bà Phạm Hồng Nga

GV.ThS, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế

Ủy viên HĐ

14

Bà Lê Thị Nga

KTT.CN, Trưởng Phòng Tài vụ

Ủy viên HĐ

15

Ông Nguyễn Chiến

PGS.TS, Trưởng Khoa Công trình

Ủy viên HĐ

16

Ông Trần Viết Ổn

PGS.TS, Trưởng Khoa KTTNN

Ủy viên HĐ

17

Ông Nguyễn Văn Lai

PGS.TS, Trưởng Khoa TV&TNN

Ủy viên HĐ

18

Ông Hồ Sĩ Dự

PGS.TS Trưởng Khoa Năng lượng

Ủy viên HĐ

19

Ông Nguyễn Đăng Cường

PGS.TS Trưởng Khoa Cơ khí

Ủy viên HĐ

20

Ông Nguyễn Bá Uân

PGS.TS Trưởng Khoa Kinh tế và QL

Ủy viên HĐ

21

Ông Nguyễn Đăng Tộ

PGS.TS Trưởng Khoa CNTT

Ủy viên HĐ

22

Ông Vũ Minh Cát

PGS.TS Trưởng Khoa Kỹ thuật biển

Ủy viên HĐ

23

Ông Nguyễn Văn Sỹ

GVC.ThS, Phó Trưởng Khoa TV&TNN

Ủy viên HĐ

24

Ông Nguyễn Quốc Luật

GVC.TS, Trưởng Khoa Mác Lê nin

Ủy viên HĐ

25

Ông Lê Văn Khang

GVC.CN, Giám đốc Trung tâm ĐTNN

Ủy viên HĐ

26

Ông Văn Đình Khâu

GV. KS, Trưởng Khoa Tại chức

Ủy viên HĐ

Danh sách có 26 người./.


Quyết định về việc thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc Hội đồng Tự đánh giá


Bài mới
Bài đã đăng
du học singapore